Banner Top

E-materiały do samodzielnej pracy w domu

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od 16 do 25 marca zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w częstochowskich szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych zostają zawieszone. Uczniowie mają zostać w domach, a nie spotykać się w mieście.

Wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy, natomiast pracownicy administracji i obsługi - zgodnie z decyzją MEN - będą normalnie świadczyć pracę (więcej o pracy pracowników administracji  poniżej).

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach rodzic ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może wystąpić do dyrektora szkoły, do której uczęszcza jego dziecko o zapewnienie opieki. W przypadku specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych o udziale w zajęciach dziecka decyduje rodzic.

Zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego. Również uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Od 16 marca zawieszone będą zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

Obowiązkiem dyrektora jest śledzenie na bieżąco komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Należy na bieżąco sprawdzać komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

Niezwykle ważne pozostaje przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

Lekarze, specjaliści i eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa.

Uczniowie w czasie zawieszenia zajęć powinni bezwzględnie pozostać w domach, nie powinni spotykać się w grupach w celu uniknięcia zarażenia wirusem. Przebywanie w skupiskach ludzi może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Rodzice powinni dołożyć wszelkich starań, aby zalecenia odpowiednich służb były należycie realizowane. W warunkach domowych należy także przestrzegać zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywają dzieci i młodzież.

Podczas przerwy w odbywaniu zajęć nauczyciele są zobowiązani do przygotowania materiałów dydaktycznych do samodzielnej pracy uczniów w domu. W tym celu mają na bieżąco śledzić aktualności i komunikaty na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, które zapowiedziało, że przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których będą mogli korzystać uczniowie i nauczyciele.

Zastępca prezydenta Częstochowy Ryszard Stefaniak zaleca wykorzystać zamieszczone poniżej materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Znajdują się na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej dostępnej pod adresem www.epodreczniki.pl czyli bibliotece bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych. Zawierają atrakcyjne multimedia – filmy edukacyjne, animacje i prezentacje 3D, gry edukacyjne, wirtualne laboratoria, mapy myśli, audiobooki oraz zestawy ćwiczeń interaktywnych. Uczniowie będą mogli je wykorzystać podczas samodzielnej pracy w domu.

Wolne Lektury to podstawowe źródło lektur szkolnych w formie cyfrowej dla całego systemu edukacji.

Materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu

E-MATERIAŁY DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

E- materiały do 10 przedmiotów kształcenia ogólnego w zakresie podstawowym i rozszerzonym dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, zgodnych z obowiązującą podstawą programową z 2018 r.

E-materiały z języka polskiego, filozofii, historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii, biologii, chemii, fizyki, matematyki, informatyki

E-MATERIAŁY DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
E-podręczniki do szkół podstawowych - edukacja wczesnoszkolna

E-MATERIAŁY DO  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - SZKOŁA PODSTAWOWA
E-podręczniki do szkół podstawowych

Wciąż pojawiają się pytania dotyczące świadczenia pracy przez pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkole, przedszkolu lub placówce oświatowej. Zgodnie z art. 68 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U z 2019r. poz. 1148 z późn. zm.) to dyrektor danej szkoły czy placówki jest kierownikiem zakładu pracy zarówno dla nauczycieli, jak i dla pracowników niebędących nauczycielami.

- Biorąc pod uwagę zapisy ustawy, obecną sytuacje epidemiologiczną i związaną z tym koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa dyrektor szkoły może podjąć decyzję o rotacyjnej pracy pracowników administracji i obsługi  - mówi Ryszard Stefaniak, zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy.

Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach - rekomendacje dla nauczycieli i dyrektorów przygotowane przez MEN
O czym należy wiedzieć? Zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych – pytania i odpowiedzi
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

WIĘCEJ NA STRONIE MEN

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px