Banner Top

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: okolice Złotej Góry i Zawodzie-Dąbie

Miasto przystąpiło do sporządzenia zmiany planu miejscowego w okolicy Złotej Góry oraz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Załogi i Grobli oraz Korfantego.

Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w dzielnicy Zawodzie-Dąbie, pomiędzy rzeką Kucelinką i ulicą Manganową.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczeniem przedmiotowej działki jest zabudowa usługowa. O zmianę wnioskował właściciel nieruchomości, w zakresie dopuszczenia możliwości realizacji wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej nie większej niż 1000 kW w celu produkcji energii elektrycznej.

Zamierzenie inwestycyjne nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Projekt zostanie opracowany siłami własnymi Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej UM w formie nowelizacji.

Wnioski do zmiany ww. planu miejscowego mogą być składane w terminie do 20 kwietnia 2023 r. Szczegóły TUTAJ.

Drugą sprawą jest wyłożenie do publicznego wglądu w okresie od 4 kwietnia do 5 maja br. dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (obok w galerii) obejmujących obszary:
- w dzielnicy Błeszno, w rejonie ulic Załogi i Grobla;
- w dzielnicy Zawodzie-Dąbie, przy ulicy Wojciecha Korfantego.

W przypadku projektu na Błesznie celem jest zmiana ustaleń obowiązującego planu miejscowego w zakresie rezygnacji z utrzymania wyznaczonych w planie rezerw terenowych dla obszarów, które nie zostały wykorzystane dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia oraz nie zostały objęte strefą kontrolowaną gazociągu, a które w studium przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową.

Z kolei w odniesieniu do terenu w sąsiedztwie ulicy Korfantego zmiana ustaleń obowiązującego planu miejscowego umożliwi wykorzystanie potencjału inwestycyjnego obszaru opracowania w całości dla funkcji produkcyjno-usługowej, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Sporządzany projekt planu dotyczy obszaru częściowo zabudowanego i zagospodarowanego dla funkcji produkcyjnej i usługowej, położonego przy ul. Wojciecha Korfantego o powierzchni ok. 4 ha.

Teren znajduje się poza układem obszarów składających się na system przyrodniczy miasta, nie obejmuje obszarów chronionych prawnie, cennych pod względem przyrodniczym lub stanowiących ich otulinę, zapewniających ciągłość przestrzenną procesów przyrodniczych.

W celu ochrony walorów architektonicznych i krajobrazowych w planie określono zasady kształtowania zabudowy, jej intensywność oraz parametry maksymalnej wysokości budynków i innych obiektów budowlanych. Ochronę krajobrazu realizuje się przez odpowiednie ograniczenie wysokości nowych budynków, w nawiązaniu do istniejącej zabudowy terenów otaczających.

W projekcie planu ustalono również zasady kształtowania zabudowy w zakresie geometrii dachów i linii zabudowy. Obszar objęty planem w większości nie jest zabudowany. Istniejąca infrastruktura techniczna i komunikacyjna znajduje się głównie w pasie drogowym ul. Korfantego (wodociąg, gazociąg, kanalizacja deszczowa). W projekcie planu ustalono możliwość rozwoju inwestycji związanych z rozwojem zabudowy produkcyjnej i usługowej, co w rezultacie przyniesie możliwość uzyskania wpływów podatkowych do budżetu miasta.

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px