Darmowe podręczniki - ile zaoszczędzą rodzice?

Podręczniki są najistotniejszą pozycją wśród wydatków ponoszonych przez rodziców w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. 

W obecnym roku szkolnym rodzice wydali na podręczniki przeciętnie, w przeliczeniu na jedno dziecko, ok. 382 zł. Te koszty rodziców wzrosły, w ujęciu nominalnym, o prawie połowę (+47 proc.) na przestrzeni ostatnich lat.

Z proponowanego w projekcie rozwiązania skorzystają w 2014 r. rodzice pierwszoklasistów, którzy zaoszczędzą ok. 101 mln zł. W 2017 r. jego beneficjentami będą wszyscy rodzice uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, którzy zaoszczędzą łącznie 685 mln zł. W 2020 r. oszczędności rodziców sięgną 704 mln zł (kwoty według szacunków MEN).

Proponowane zmiany nie zwiększą w pierwszych latach wydatków budżetu państwa ani samorządów – są oszczędnym sposobem na zapewnienie uczniom materiałów edukacyjnych.

Rozwiązania nowelizacji ustawy o systemie oświaty kosztować będą w latach 2014-2016 do ok. 310 mln zł. Nie wpłynie to jednak na wydatki ani na deficyt sektora finansów publicznych. Koszty zmiany ustawy, w latach 2014-2016, zostaną w całości sfinansowane z istniejącej rezerwy celowej Ministra Edukacji Narodowej na zadania w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Duża ich część zostanie pokryta z realizowanego dotychczas programu rządowego „Wyprawka szkolna”. W ramach programu ok. 23 proc. dzieciom z klas I i ok. 18proc. uczniów klas II i III zapewniano pokrycie kosztów zakupu podręczników do wysokości 225 zł. Z tej formy pomocy korzystały rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej. Wejście w życie proponowanych rozwiązań spowoduje brak konieczności dofinansowania zakupu podręczników dla tych i wszystkich innych rodzin dzieci z klas I-III.

Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty zakłada zapewnienie przez MEN podręcznika dla klas I-III szkoły podstawowej oraz udzielanie dotacji celowej na zakup wybranych przez szkoły podręczników i innych materiałów dla klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum.

Egzemplarze podręczników będą własnością organu prowadzącego szkołę i będą wypożyczane uczniom. Egzemplarze materiałów ćwiczeniowych zostaną przekazane uczniom bez obowiązku zwrotu po zakończeniu zajęć w danym roku szkolnym. Zmiany wprowadzane będą stopniowo od września 2014 r. do 2017 r.

O darmowych podręcznikach i zasadach dofinansowania pisaliśmy TUTAJ

cz.info.pl; źródło: MEN