Jest ustawa śmieciowa i co dalej?

Rada Miasta Częstochowy uchwaliła 6 marca metodę obliczania i stawki bazowe tzw. podatku śmieciowego dla mieszkańców.

Przed częstochowskimi radnymi jeszcze decyzja m.in. w sprawie stawek, jakie będą obowiązywały za pojemniki na odpady dla firm i instytucji.

Mieszkańcy, którzy mają indywidualne umowy na wywóz śmieci, powinni pamiętać o ich wypowiedzeniu w stosownym czasie.

CZĘSTOCHOWSKIE STAWKI NIŻSZE NIŻ W WIELU MIASTACH
Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Częstochowa będzie obowiązywał od dnia 1 lipca 2013 r.

Rada Miasta 6 marca podjęła uchwałę o metodzie i stawce opłaty za system gospodarowania odpadami komunalnymi, ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny zgodnie z regulaminem utrzymania porządku i czystości, na 10,50 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Stawka za odpady zbierane w sposób nieselektywny wyniesie 12,50 zł od każdego mieszkańca. 50% zwolnieniu z tych opłat będzie podlegać trzecie i kolejne niepełnoletnie dziecko w rodzinie, zamieszkującej daną posesję.

Stawki uchwalone przez częstochowską Radę Miasta należą do najniższych w województwie, biorąc pod uwagę miasta powiatowe oraz na prawach powiatu. Są także niższe od zdecydowanej większości dużych miast w kraju.

Przyjęta uchwała dotyczy tylko gospodarstw domowych – właściciele/dzierżawcy nieruchomości niezamieszkałych (a więc firmy, przedsiębiorcy, instytucje) będą płacić od pojemnika. Ustalenie stawki opłat za pojemniki o określonej pojemności nastąpi - również w formie uchwały Rady Miasta - najprawdopodobniej na najbliższej sesji Rady Miasta.

WYPOWIEDZENIA i DEKLARACJE
Do końca maja 2013 r. właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych będą mieli obowiązek złożenia deklaracji, której wzór uchwali Rada Miasta Częstochowy. Do deklaracji zostanie dołączona książeczka informacyjna.

Dodatkowo należy pamiętać, aby umowa, którą właściciel nieruchomości zamieszkałej jest obecnie związany z przedsiębiorcą świadczącym usługi wywozu odpadów komunalnych została wypowiedziana tak, aby obowiązywała tylko do dnia 30 czerwca 2013 r. Z uwagi na trzymiesięczny (z reguły) okres wypowiedzenia, dla większości mieszkańców będzie to termin do końca marca 2013 r.

W zależności od tego, na jaki czas zawarta została umowa, okres wypowiedzenia może być w niektórych przypadkach krótszy. Brak wypowiedzenia umowy w stosownym czasie może skutkować dalszym obciążeniem płatnością przez dotychczasową firmę (opłata za gotowość wywożenia odpadów), a jednocześnie koniecznością uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Rozwiązanie umowy z dotychczasowym odbiorcą odpadów nastąpi tylko na wyraźny, pisemny wniosek właściciela, uwzględniający okres wypowiedzenia wynikający z umowy. Kwestie zawierania i rozwiązywania umów cywilno-prawnych, o których mowa powyżej, reguluje Kodeks Cywilny.

Ta sytuacja dotyczy tylko mieszkańców, którzy mają indywidualne umowy z firmą wywożącą śmieci. Mieszkańcy osiedli wielorodzinnych, którzy rozliczali się dotychczas za wywóz śmieci z administracją osiedli/spółdzielni/wspólnot mieszkaniowych i nie mieli indywidualnych umów, pozostawiają wypowiedzenie umowy z przedsiębiorcą w gestii administratora/zarządcy/właściciela nieruchomości.

CO JUŻ USTALONE, CO JESZCZE DO USTALENIA W CZĘSTOCHOWIE
Dla nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Częstochowy, który zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 r., Rada Miasta Częstochowy przyjęła dotychczas następujące uchwały określające szczegółowy sposób postępowania z odpadami oraz zakres świadczonych przez gminę usług w ramach wnoszonej przez właścicieli nieruchomości opłaty:

- Uchwała nr 540/XXX/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy. (Obowiązuje od  23.02.2013 r.).
http://bip.czestochowa.pl/zalacznik?idZalacznika=1009555 (oraz poniżej)

- Uchwała nr 541/XXX/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miasto Częstochowa, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. (Przejęcie ww. obowiązku nastąpi od 1.07.2013 r.).
http://bip.czestochowa.pl/zalacznik?idZalacznika=1001489 (oraz poniżej)

- Uchwała nr 542/XXX/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. (Będzie obowiązywać od 1.07.2013 r.)
http://bip.czestochowa.pl/zalacznik?idZalacznika=1009557 (oraz poniżej)

- Uchwała nr 616/XXXIII/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie ustalania metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W tym dokumencie określono wysokość stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych, uzależnioną od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. (Zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego)
http://bip.czestochowa.pl/zalacznik?idZalacznika=1023452 (oraz poniżej)

Uchwały, które pozostają jeszcze do procedowania to:
- określenie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której określony zostanie  termin i miejsce składania deklaracji;
- określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami;
- ustalenie stawki opłat za pojemnik o określonej pojemności, która będzie dotyczyć właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których  powstają odpady komunalne.

Uchwały do pobrania TUTAJ

cz.info.pl; Informacja: Biuro Prasowe UM