Likwidacja Młodzieżowego Domu Kultury

Na najbliższej sesji Rady Miasta Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk przedstawi projekt likwidujący istniejący w Częstochowie od lutego 1951 roku Młodzieżowy Dom Kultury.

W uzasadnieniu do projektu Uchwały w tej sprawie  Zastępca Prezydenta Jarosław Marszałek pisze:
Niniejszą uchwałę podejmuje się w związku z projektem przekształcenia Młodzieżowego Domu Kultury w Częstochowie z placówki oświatowej w placówkę kultury - Miejski Dom Kultury. Obecnie Młodzieżowy Dom Kultury funkcjonuje w oparciu o przepisy prawa oświatowego, natomiast po reorganizacji będzie działał na podstawie przepisów o działalności kulturalnej.

Dziś Młodzieżowy Dom Kultury - jako placówka wychowania pozaszkolnego - jest instytucją oświatową i może skupiać się jedynie na pracy z dziećmi i młodzieżą, bo takie cele przed nim stawia ustawodawstwo oświatowe i taka jest jego główna rola. W momencie przekształcenia w placówkę kulturalną działalność ta ukierunkowana będzie również na upowszechnianie kultury wśród wszystkich mieszkańców Częstochowy. Zmiana podstaw prawnych działalności MDK będzie sprzyjać pełniejszemu rozwojowi dzieci i młodzieży, które nadal pozostaną najważniejszymi podmiotami ww. placówki.

Przekształcenie - likwidacja MDK to zabieg formalny, wynikający z ustawy, pozwalający utworzyć samorządową instytucję kultury, która:
- wzbogaci ofertę kulturalną dla mieszkańców Częstochowy poprzez wprowadzenie dodatkowych form pracy nie tylko z młodzieżą, ale również z osobami dorosłymi, zwłaszcza seniorami,
- będzie organizowała imprezy kulturalne w weekendy i wakacje bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów pracowniczych,
- będzie miała elastyczną i efektywną organizację pracy i będzie bardziej ekonomicznie wykorzystywała etaty instruktorów zatrudnionych w 40-godzinnym wymiarze czasu pracy tygodniowo (lub w części tego wymiaru w zależności od rodzaju prowadzonych zajęć) i korzystających z 26-dniowego urlopu w ciągu roku,
- będzie korzystać nie tylko z dotacji jednostki samorządu terytorialnego, lecz również samodzielnie zdobywać środki na swoją działalność z różnych źródeł, np. programów i grantów przygotowanych dla instytucji kultury,
- przejmie organizację części imprez masowych organizowanych przez miasto,
- jako nowa instytucja kultury wprowadzi nową jakość w życie kulturalne Częstochowy.
Po podjęciu uchwały o likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury natychmiast przedstawiona zostanie uchwała o utworzeniu Miejskiego Domu Kultury.

Tyle uzasadnienia odnośnie likwidacji placówki.

O tym co dziś oferuje dzieciom i młodzieży przczytać można na stronie internetowej MDK:
MDK jest otwarty na potrzeby wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzieży uczącej się. Stara się zwiększać swoje oddziaływanie, zmieniając rodzaj, charakter i formy pracy w coraz liczniejszych pracowniach. Wszystko to dokonuje w oparciu o aktualne twórcze potrzeby dzieci i młodzieży. Naszym najważniejszym zadaniem jest proponowanie uczestnikom nowych, atrakcyjnych form zajęć.

Dzieci i młodzież mogą uczestniczyć w zajęciach w różnorodnych tematycznie pracowniach - muzycznych, choreograficznych, plastycznych, fotograficznej, teatralnych, warcab 100 polowych i szachów, języków obcych (angielski, niemiecki), krótkofalarskiej, komputerowych, elektrotechnicznej, kroju i szycia oraz rękodzieła artystycznego, modelarstwa lotniczego i miniatur artystycznych, klub "Młodych Dziennikarzy". Prowadzimy zajęcia na krytej pływalni w ramach programu Powszechnej Nauki Pływania dla uczniów klas drugich Szkół Podstawowych w Częstochowie. W MDK działa od maja 2003 roku Galeria Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży "PANOPTICUM".

Współpracujemy z placówkami wychowania pozaszkolnego i ośrodkami upowszechniania kultury w kraju oraz poza granicami. Prace z konkursów plastycznych prezentowane były w Portugalii i na Litwie. Każdego roku pokazywane są w Galeriach Twórczości Plastycznej w Słupsku i Warszawie.

Od kilku lat wydajemy pocztówki i kalendarze z pracami plastycznymi nagrodzonymi w naszych konkursach. Organizujemy też Konferencje Prozdrowotne oraz Debaty Europejskie "Młodzież - Kultura - Europa". Młodzieżowy Dom Kultury w Częstochowie ma również skromny udział w tworzeniu historii Częstochowy. Od początku istnienia jesteśmy obecni wśród Częstochowian.

Pracujemy z młodymi ludźmi, którzy wchodzą w dorosłe życie. Poprzez nasze zajęcia rozwijają swoje zainteresowania, uzdolnienia i umiejętności. Poszerzają wiedzę wychodzącą poza szkolne programy. Realizują swoje najskrytsze pragnienia. Ogromną satysfakcją jest poznawanie Ich. Razem cieszymy się z pierwszych sukcesów i osiągnięć wychowanków. Pracując dzisiaj, myślimy o dniu jutrzejszym. Wierzymy, że potrafimy naszą ofertą programową odpowiedzieć na potrzeby wszystkich młodych ludzi. W ciągu półwiecza swej działalności zorganizowaliśmy wiele imprez miejskich, regionalnych, wojewódzkich, ogólnopolskich oraz międzynarodowych. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych odbyły się Ogólnopolskie Wystawy Twórczości Technicznej Placówek Wychowania Pozaszkolnego, Ogólnopolskie Konfrontacje Dziecięcych i Młodzieżowych Formacji Tańca Towarzyskiego, Ogólnopolskie Turnieje Par Dziecięcych w Tańcu Towarzyskim, Mistrzostwa Polski Młodzieży Szkolnej w Brydżu Sportowym, mecz o Mistrzostwo Świata Kobiet w Warcabach 100 polowych.

Każdego roku organizujemy około 60 imprez dla dzieci i młodzieży. Są to międzynarodowe i ogólnopolskie konkursy plastyczne, warcabowe, taneczne, muzyczne i sportowe. W organizowanych imprezach każdego roku bierze udział ponad 40.000 dzieci i młodzieży.

Uczestnicy naszych zajęć  odnoszą sukcesy w wielu konkursach organizowanych przez ośrodki w całym kraju. Szczególnym wyróżnieniem dla placówki było powierzenie w roku 2000 i 2003 przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu organizacji  Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży "Krajobraz Polski - tradycje, współczesność, przyszłość". Historia Młodzieżowego Domu Kultury w Częstochowie to przede wszystkim historia ludzi, dzieci, pracy a z nią związanych osiągnięć. Bogaci w doświadczenia przeszłości i sukcesy na ogólnopolskim forum, chcemy tworzyć teraźniejszość i przyszłość.

MDK jest jedyną  publiczną oświatowo-wychowawczą placówką wychowania pozaszkolnego prowadzoną przez Miasto Częstochowa, która realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Według planów Urzędu Młodzieżowy Dom Kultury przestał by działać z dniem 31 sierpnia 2013 roku.

Co sądzicie o zamiarach Prezydenta? - zapraszamy do wyrazenia swoich opinii w tej sprawie w komentarzach poniżej...

cz.info.pl

{jcomments on}