Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: Kiedrzyn i Dźbów

Na ostatniej sesji radni uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla ulic Narcyzowej i Ludowej i zdecydowali o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu dla Leśnej, Powstańców Warszawy, Malowniczej i granicy miasta.

W przypadku terenu w Kiedrzynie plan obejmuje prostokątny obszar o powierzchni około 27,8 ha, a w dzielnicy Dźbów teren położony przy ul. Karpackiej i ul. Przyjemnej o łącznej powierzchni ok. 12 ha.

W pierwszym z wymienionych planów zawiera się osiedle domów jednorodzinnych, zlokalizowane po północnej stronie ulicy Narcyzowej, które od 2003 roku jest sukcesywnie zabudowywane w drodze uzyskiwanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a następnie pozwoleń na budowę. Nieruchomości związane funkcjonalnie z ulicą Ludową dotychczas zagospodarowane były dla funkcji mieszkaniowo-usługowej z towarzyszącą zabudową związaną z ogrodnictwem (szklarnie). Obecnie obserwowany jest kierunek przekształceń w kierunku funkcji mieszkaniowej - jednorodzinnej.

Celem opracowania planu miejscowego było określenie szczegółowych zasad zagospodarowania i warunków jego zabudowy, zgodnie z kierunkami przeznaczenia wyznaczonymi w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy.

W przypadku sporządzenia zmiany dla drugiego obszaru - zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczeniem obszarów objętych przystąpieniem jest istniejąca zabudowa mieszkaniowa położona w granicach korytarzy ekologicznych oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna położona w sąsiedztwie obszaru objętego decyzją o ustaleniu lokalizacji autostrady.

Ustalenia te adaptują istniejącą zabudowę i wprowadzają zakaz lokalizacji, w szczególności nowych budynków mieszkalnych.

O zmianę miejscowego planu w zakresie dopuszczenia nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych jako uzupełnienia istniejącej zabudowy wnioskowali właściciele nieruchomości przy ulicy Karpackiej i ulicy Przyjemnej.

Projekt zmiany zostanie opracowany siłami własnymi Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej w formie nowelizacji. Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego zostanie sporządzona po opracowaniu tego projektu.

Treść przyjętych uchwał:
- dotycząca terenu w Kiedrzynie
- dotycząca terenu w Dźbowie

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa