Dodatkowe opcje związane z wyborami do Sejmu i Senatu

15 października czekają nas wybory do Sejmu i Senatu RP. Podpowiadamy, jak składać wnioski, gdy nie głosujemy bezpośrednio w swoim lokalu wyborczym.

Głosowanie przez pełnomocnika
Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat mogą głosować przez pełnomocnika.

Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy zameldowanego na pobyt stały w Częstochowie lub dopisanego do stałego obwodu głosowania w Częstochowie. Wnioski można składać do 6 października 2023 r. w Urzędzie Miasta Częstochowy przy ul. Waszyngtona 5, sala 111 (I piętro) lub za pośrednictwem portalu gov.pl.

Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju.

Głosowanie korespondencyjne
Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wyborcy podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat mogą głosować korespondencyjnie.

Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca zgłasza się Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 7 do dnia 2 października 2023 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania komisarzowi wyborczemu zgłasza do 5 dnia przed dniem wyborów.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, w wersji papierowej, telefonicznie (w przypadku wyborcy niepełnosprawnego oraz wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych) oraz elektronicznie za pośrednictwem platformy gov.pl.

Zmiana miejsca głosowania dla wyborcy niepełnosprawnego
Wyborca niepełnosprawny może złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania do wybranego przez siebie obwodu głosowania w Częstochowie - dostosowanego do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, jeżeli lokal obwodowej komisji wyborczej właściwej dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania wyborcy nie spełnia tych warunków.

Wniosek można złożyć za pośrednictwem usługi udostępnionej na portalu gov.pl lub osobiście w Urzędzie Miasta Częstochowy przy ul. Jerzego Waszyngtona 5 – sala 111 (I piętro). Aby zostać dopisanym do spisu wyborców, wniosek należy złożyć najpóźniej 12 października.

Przypominamy również, że w niedzielę, 15 października, otrzymamy trzy karty do głosowania - z listą kandydatów do Sejmu, listą kandydatów do Senatu oraz kartę z pytaniami referendalnymi. Jak podaje Państwowa Komisja Wyborcza, w przypadku referendum przeprowadzanego w tym samym dniu, co wybory do Sejmu i Senatu, wyborca może według własnego uznania zdecydować, czy chce wziąć udział w danym głosowaniu.

Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku, gdy ktoś nie będzie chciał wziąć udziału w jakimkolwiek z trzech głosowań, musi o tym fakcie poinformować komisję, stojąc przed nią w lokalu wyborczym. Ta nie wyda wtedy odpowiedniej karty do głosowania i odnotuje to w spisie wyborców.

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa