Częstochowie brakuje rodzin zastępczych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz pomocy dziecku i rodzinie "DLA RODZINY" oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Częstochowie wśród osób bezrobotnych i poszukujących pracy prowadzi akcję rozpropagowywania informacji o wybranych formach rodzinnej pieczy zastępczej. 

Poszukiwani są kandydaci na: rodziny zastępcze zawodowe w tym pełniące funkcję pogotowia rodzinnego oraz rodzinne domy dziecka. Jest to odpowiedzialna praca, w której z jednej strony nie brakuje wyzwań, z drugiej - można liczyć na wiele satysfakcji.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r. Poz.135 z późn.zm.) rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności traktują dzieko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej, zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych, zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych, zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań, zaspakajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne i religijne, zapewniają ochronę przed arbitralną bądź bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka, umożliwiają kontakt z rodziną. Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka współpracują z ośrodkiem adopcyjnym, organizatorem i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:
1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
3. wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
4. nie są ograniczone w zdolnościach do czynności prawnych,
5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
7.  zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb w tym:
- rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
- właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
- wypoczynku i organizacji czasu wolnego,

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe (art. 42).

Kandydaci do pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora pieczy zastępczej oraz zaświadczenie kwalifikacyjne (art. 44).

Zaświadczenie kwalifikacyjne wydaje się na wniosek kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka posiadającego świadectwo ukończenia szkolenia (art. 45) oraz po ustaleniu czy kandydat spełnia wszystkie warunki art. 42 oraz czy posiada predyspozycje i motywacje do sprawowania pieczy zastępczej na podstawie opinii psychologiczno-pedagogicznej.

Z kandydatami do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka na ich wniosek starosta może zawrzeć umowę o pełnienie tej funkcji.

Praca prowadzącego rodzinny dom dziecka jest wykonywana na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. (art. 62)

Procedurą kwalifikacyjną kandydatów m.in. na rodziny zastępcze zawodowe i rodzinne domy dziecka oraz udzielaniem wsparcia i specjalistycznego poradnictwa funkcjonującym rodzinom zastępczym zajmuje się Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny prowadzone przez Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie "DLA RODZINY" – organizator rodzinnej pieczy zastępczej i podmiot realizujący pracę z rodziną, które mieści się w Częstochowie, ul. Jasnogórska 34, tel. 502 985 101.

Zadaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie Sekcji ds. Wsparcia Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej oraz Pomocy Instytucjonalnej wynikającym z przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej jest przyznanie i wypłata przysługujących rodzinom zastępczym świadczeń. Zgodnie z zapisami ustawy, rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinny dom dziecka na podstawie umowy ze starostą przysługuje wynagrodzenie za wypełnianie swoich obowiązków oraz prawo do urlopu w wymiarze 30 dni kalendarzowych w okresie 12 miesięcy (art. 69). W okresie czasowego niesprawowania opieki nad dziećmi w związku z wypoczynkiem rodzinom zastępczym zawodowym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie. Ponadto okres pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej oraz okres prowadzenia rodzinnego domu dziecka wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych. (art. 68). W rodzinie zawodowej może przebywać do trójki dzieci, w rodzinnym domu dziecka do ośmiorga dzieci. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w razie konieczności umieszczenia w/w formach pieczy rodzeństwa dopuszczalne jest umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci ( art. 53, art. 61).

Rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego ustawa przewiduje wynagrodzenie nie niższe niż 2600,00 zł., w rodzinie tej umieszcza się dziecko na okres nie dłuższy niż 4 miesiace. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może być przedłużony do 8 miesięcy lub do zakończenia postepowania sądowego o powrót dziecka do rodziny, przysposobienie lub umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej (art. 58 ust. 4)

Rodzinie zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka ustawa przewiduje wynagrodzenie nie niższe niż 2000,00 zł. (art. 85 ust. 1)

Prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje środki finansowe na:
1.
utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka, w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinny dom dziecka na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych kosztów przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2, umieszczonych w rodzinnym domu dziecka wraz z prowadzącym rodzinny dom dziecka;

2. pokrycie kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka – do wysokości środków określonych w umowie;

3. pokrycie innych nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka do wysokości środków określonych w umowie (art. 84).

Rodzina zastępcza zawodowa może otrzymywać środki finansowe na:

1. utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinę zastępczą zawodową na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych kosztów przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, umieszczonych w rodzinie zastępczej wraz z osobami tworzącymi tę rodzinę zastępczą,

2. środki finansowe, o których mowa starosta jest  zobowiązany przyznać rodzinie zastępczej zawodowej, w której umieszczono powyżej 3 dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej oraz jeżeli potrzeba przyznania tych środków zostanie potwierdzona w opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,

3. rodzinie zastępczej zawodowej starosta może raz do roku przyznać świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego (art.83),

Rodzinom zastępczym, prowadzącym rodzinne domy dziecka ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gwarantuje katalog świadczeń pieniężnych.

- na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota 1000 zł miesięcznie (art. 80),

- na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka (art. 81),

- rodzinie zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka (art. 81),

- rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może przyznać:

1. dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6. do 18. roku życia — raz w roku;

2.  świadczenie na pokrycie:
- niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka — jednorazowo,
- kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki — jednorazowo lub okresowo (art. 83).

Tworząc rodzinę zastępczą dajesz szansę na normalny rozwój maluchom, które zostały odrzucone przez najbliższych, dla których w domu zabrakło opieki i miłości.

Wszyscy zainteresowani tematem i procesem kwalifikacji mogą uzyskać szczegółowe informacje w Częstochowskim Centrum Wsparcia Rodziny prowadzonym przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie „DLA RODZINY” – ul. Jasnogórska 34, w godz. 7.30-19.00, tel. 502 985 101, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w Częstochowie, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, tel. 343724224, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

cz.info.pl; źródło: MOPS Częstochowa