Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

Umożliwienie łatwiejszego i szybszego dostępu do jawnej księgi wieczystej za pośrednictwem Internetu, co powinno przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami, a także poprawić sprawność i skuteczność postępowań, w tym egzekucyjnych – to główny cel przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

5 sierpnia 2013 r. ustawę podpisał Prezydent RP – Bronisław Komorowski.

Po wejściu w życie regulacji, nowym dokumentem wydawanym przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych (CIKW) będzie wyciąg z księgi wieczystej (obejmujący wskazane działy). Taki wyciąg będzie tańszy od odpisu, co prawdopodobnie spowoduje wzrost zainteresowania tą usługą.

Cena za wydanie wyciągu zostanie określona w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości, wydanym w porozumieniu z ministrem finansów.

Przewidziano także przeglądanie księgi wieczystej za pośrednictwem Internetu. Będzie można to zrealizować po spełnieniu dwóch warunków. Po pierwsze, księga musi mieć wersję elektroniczną, a dane muszą być zamieszczone w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych (CBDKW). Po drugie, wnioskodawca musi złożyć elektroniczny wniosek zawierający prawidłowy numer księgi wieczystej. Wtedy możliwe stanie się bezpłatne przeglądanie księgi wieczystej na ekranie własnego monitora.

Nowe regulacje zakładają także możliwość wyszukania księgi wieczystej w CBDKW przez wskazane w ustawie podmioty publiczne, które będą mogły użyć do tego Internetu.

Wykorzystanie prawa do wyszukania ksiąg wieczystych np. po danych osobowych właściciela, ułatwi i przyspieszy ustalenie majątku dłużnika, a w efekcie zwiększy efektywność egzekucji i bezpieczeństwo finansowe podmiotów gospodarczych. Zasadniczo usługa ta będzie płatana, ale wskazano podmioty zwolnione z ponoszenia opłaty, wśród który będą np.: sądy, prokuratura, ZUS i organy administracji rządowej.

Obecnie odpisy ksiąg wieczystych, wyciągi z ksiąg wieczystych oraz zaświadczenia o ich zamknięciu wydawane są po złożeniu i opłaceniu wniosku. Dokumenty te można odebrać osobiście w ekspozyturze CIKW lub otrzymać pocztą. Nowe przepisy przewidują możliwość uzyskiwania przez Internet: odpisu księgi wieczystej, wyciągu z księgi wieczystej i zaświadczenia o jej zamknięciu. Tak uzyskane dokumenty będzie można samodzielnie wydrukować i będą one pod względem prawnym równe dokumentom papierowym wydawanym przez sądy. Będzie się nimi można posłużyć w obrocie prawnym tak samo jak dokumentami urzędowymi. Rozwiązanie to umożliwi szybsze i tańsze ich pozyskiwanie. Przyczyni się też do zmniejszenia liczby interesantów korzystających z ekspozytur CIKW istniejących przy wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych. Niektóre podmioty zostaną zwolnione z tych opłat.

Ponadto CIKW zostanie zobowiązany do przyjmowania wniosków w postaci elektronicznej, co nie oznacza rezygnacji z formy papierowej. Przepisy ustawy wejdą w życie z dniem 1 grudnia 2013 r.

Przeglądarka Ksiąg Wieczystych ekw.ms.gov.pl – dane udostępnia Ministerstwo Sprawiedliwości

cz.info.pl; źródło: WKSiP MS