Kampania wyborcza: reklama w pasie drogowym - opłaty, zasady, kary

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie informuje, jakie są koszty i zasady związane z umieszczaniem materiałów wyborczych w pasach drogowych na terenie miasta.

OPŁATY
Umieszczenie materiałów wyborczych w pasach drogowych dróg publicznych podlega opłatom z tytułu zajęcia pasa drogowego w celach reklamowych
na podstawie art. 40 ust. 1, 2, 3, 6, 11 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t .j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.).

Stawki opłat są określone w § 4 Uchwały nr 109/IX/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (t. j. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 1 września 2021 r., poz. 5591) zmienionej uchwałą Nr 920.LXIX.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (t. j. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 23 listopada 2022 r., poz. 7429),
i wynoszą (za 1 m2 powierzchni reklamowej dziennie):
1,80 zł przy drodze krajowej,
1,50 zł przy drodze wojewódzkiej,
1,00 zł przy drodze powiatowej,
0,60 zł przy drodze gminnej.

Zgoda na umieszczanie plakatów i haseł wyborczych wymaga uzyskania decyzji administracyjnej o zajęciu pasa drogowego.

ZASADY UMIESZCZENIA MATERIAŁÓW WYBORCZYCH
Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie, wykonujący zadania zarządcy dróg publicznych na terenie Częstochowy, informuje, że wyraża zgodę na umieszczanie plakatów i haseł wyborczych na słupach, latarniach i innych urządzeniach oraz obiektach zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych znajdujących się w zarządzie gminy z wyłączeniem:
- pasa drogowego Alei Najświętszej Maryi Panny, Placu Biegańskiego (w obszarze pasa drogowego zamkniętego odcinkami ulic: Dąbrowskiego, Nowowiejskiego, Szymanowskiego, Śląską, Kilińskiego i Racławicką) oraz Placu Daszyńskiego na całej długości i szerokości;
- obiektów inżynieryjnych: mostów, kładek, estakad i wiaduktów;
- słupków i słupów z umieszczonymi: znakami drogowymi, nazwami ulic;
- urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego łącznie z ogrodzeniami segmentowymi (siatkami) w pasach rozdziału jezdni, przy torowisku oraz barierami przy chodnikach;
- sygnalizatorów drogowej sygnalizacji świetlnej;
- infrastruktury przystankowej, w tym wiat i słupków przystankowych;
- słupów ogłoszeniowych tzw. okrąglaków.

Umieszczenie plakatów i haseł wyborczych na słupach oświetleniowych, energetycznych, trakcyjnych i innych obiektach w pasach drogowych dróg publicznych niebędących własnością gminy Częstochowa wymaga uzyskania zgody ich właścicieli lub zarządców.

Materiały wyborcze powinny być zamocowane w sposób trwały, gwarantujący ich stabilność i odporność na warunki atmosferyczne, a w szczególności na działanie wiatru.

Zamocowany materiał wyborczy nie może powodować utrudnień w ruchu pieszych, a w przypadku jego umieszczenia nad ciągami pieszymi dolna krawędź materiału wyborczego nie może znajdować się na wysokości mniejszej niż 2,5 m liczonej od powierzchni gruntu. Najbardziej wysunięty element materiału wyborczego musi znajdować się w odległości minimum 0,5 m od zewnętrznej krawędzi jezdni, a od skrajnego toru linii tramwajowej w odległości minimum 1 m.

Materiały wyborcze należy umieszczać w taki sposób, by nie stwarzały zagrożenia dla ruchu drogowego, w szczególności nie zasłaniały znaków i sygnałów drogowych, ani nie ograniczały widoczności użytkownikom dróg. Materiały wyborcze nie mogą imitować znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Materiały wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było łatwo usunąć bez powodowania uszkodzeń infrastruktury drogowej, a w szczególności jej powłok antykorozyjnych. Nie dopuszcza się stosowania elementów metalowych (np. obejm lub drutów) do ich mocowania.

W przypadku nieprzestrzegania powyższego zastosowanie będzie miał art. 110 § 5 Kodeksu Wyborczego (t .j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 ze zm.).

Przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej należy stosować obowiązujące przepisy porządkowe. Materiały wyborcze powinny zawierać wyraźne oznaczenie komitetu wyborczego, od którego pochodzą.

Za wszelkie szkody powstałe na skutek umieszczenia materiału wyborczego w pasie drogowym odpowiedzialność cywilną i karną ponosi komitet wyborczy, który ten materiał umieścił. MZD zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na umieszczenie materiału wyborczego ze względu na stwierdzone zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym lub zagrożenie utraty stateczności urządzenia, na którym materiał wyborczy ma zostać umieszczony.

WNIOSEK
Wniosek na zajęcie pasa drogowego należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym jego rozpatrzenie i wydanie zezwolenia przed terminem wskazanym we wniosku. Materiały wyborcze mogą zostać umieszczone w pasie drogowym dopiero po wydaniu decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego.

Uprawnionym do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym materiałów wyborczych jest zarejestrowany komitet wyborczy lub podmiot działający na jego zlecenie.

W przypadku, gdy wniosek składa osoba niebędąca pełnomocnikiem wyborczym do wniosku należy dołączyć pisemne upoważnienie do składania wniosków i pism oraz do odbioru wystawionych decyzji podpisane przez pełnomocnika wyborczego. Do upoważnienia należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł na konto Urzędu Miasta Częstochowy – Bank Handlowy w Warszawie S.A., konto nr: 12103019867261000000029020.

Wnioski składane przez kandydatów występujących we własnym imieniu lub składane przez podmioty nieposiadające zlecenia od komitetu wyborczego nie będą rozpatrywane.

Do wniosku bezwzględnie należy dołączyć:
- szczegółowy plan sytuacyjny na podkładzie mapy zasadniczej w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic, na który należy nanieść lokalizacje i wymiary materiałów wyborczych (mapy do kupienia w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Częstochowy),
- wykaz dokładnych lokalizacji umieszczenia materiałów wyborczych (na podstawie wykazu kategorii dróg publicznych dostępnego na stronie internetowej www.mzd.czest.pl) wraz z określeniem ilości plakatów wyborczych na danej ulicy z podziałem na kategorie dróg (załącznik nr 1 do wniosku),
- projekty graficzne plakatów wyborczych wraz z ich dokładnymi wymiarami,
- potwierdzenie rejestracji komitetu wyborczego wraz z danymi pełnomocnika wyborczego (imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy),
- zlecenie od komitetu wyborczego (jeżeli wniosku nie składa sam komitet wyborczy).

Niekompletne wnioski, których braki formalne nie zostaną uzupełnione na wezwanie MZD w wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpoznania.

KARY i KOSZTY DODATKOWE
Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia pasa drogowego, o większej powierzchni lub w większej ilości niż określone w zezwoleniu zarządcy drogi na mocy art. 40 ust. 12 Ustawy o drogach publicznych (t .j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.) zostanie wymierzona w drodze decyzji administracyjnej kara pieniężna w wysokości 10-krotnej opłaty.

Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe wstawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie do 30 dni po dniu wyborów. Po upływie tego terminu materiały wyborcze mogą zostać usunięte na koszt obowiązanych. Wyżej wymieniony termin nie znosi obowiązku ponoszenia opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego w celach reklamowych oraz nie zwalnia z kary pieniężnej za przekroczenie terminu zajęcia pasa drogowego.

Wniosek - wybory

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa