Nabór pracodawców do projektu „Czas na staż”

Miasto ogłosiło nabór dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży dla blisko tysiąca uczniów szkół technicznych i branżowych w ramach unijnego projektu. Obejmuje on 43 kierunki kształcenia.

Częstochowa, chcąc nadal inwestować w zawodową przyszłość częstochowskiej młodzieży, pozyskała 3,8 mln zł nowych środków unijnych na wdrożenie nowego programu stażowego „Czas na staż” (wartość projektu to ponad 4,2 mln zł). To kolejny projekt wpisujący się w założenia miejskiego programu „Teraz Lepsza Praca”, kontynuujący kierunek współpracy na linii biznes-samorząd-szkoły wypracowany w kolejnych edycjach wcześniejszej „Zawodowy współpracy”.

- Projekt „Czas na staż” zakłada z jednej strony wspieranie młodych ludzi w zdobywaniu doświadczenia zawodowego w realnych warunkach pracy, z drugiej – jest to ukłon w kierunku firm, które kształcąc praktycznie uczniów mają szansę przygotować sobie przyszłe kadry i wyszkolić potencjalnych pracowników – mówi prezydent Częstochowy.

Dwa miesiące temu odbył się pierwszy nabór dla uczniów, w którym zgłosiło się 900 osób pragnących skorzystać z płatnych staży. Projekt zakładał organizację staży uczniowskich dla 957 uczniów i uczennic (w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), w trzech naborach, tymczasem już w pierwszym uzyskano niemal docelową liczbę kandydatów. Przypomnijmy, że staże realizowane będą u pracodawców w wymiarze 150 godzin na osobę, a w stażowym programie weźmie udział 16 częstochowskich techników i szkół branżowych I stopnia w 43 kierunkach kształcenia. Uczniowie i uczennice otrzymają stypendium w wysokości 80% minimalnej stawki godzinowej za pracę (kwota, jaka przeznaczona jest na realizację całego stażu dla jednego ucznia to kwota 3 841,50 zł, która zawiera stypendium oraz koszty po stronie pracodawcy). Ze środków programu pokryty będzie zakup niezbędnych materiałów i narzędzi zużywalnych, koszt szkolenia BHP przed rozpoczęciem stażu uczniowskiego, badań lekarskich (o ile są wymagane) oraz wynagrodzenie opiekuna stażysty.

W trakcie realizacji staży w czasie pięciu edycji projektu „Zawodowa współpraca” Urząd Miasta nawiązał współpracę z ponad stu pracodawcami, więc i tym razem liczy na duże zainteresowanie.

Ogłoszenie o naborze i wszystkie dokumenty, które należy złożyć znajdują się na stronie internetowej: www.czestochowa.pl/nabor-pracodawcow.
Każdy pracodawca zapewni odpowiednie stanowisko pracy, przeszkolenie w zakresie BHP, przepisów przeciwpożarowych i regulaminu pracy, nadzór nad odbywaniem stażu, monitorowanie nabywania umiejętności, wydanie dokumentu o ukończeniu stażu. Każdemu uczniowi/uczennicy zostanie przydzielony opiekun/ka.

Staże mogą być realizowane u podmiotów działających na terenie Częstochowy lub poza nim, o ile uczestnicy/czki projektu będą zainteresowani odbyciem takiego stażu.

Firmy będą mogły realizować staże jeżeli spełniają następujące warunki:
- nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne oraz nie posiadają nieuregulowanych zobowiązań podatkowych
- nie pozostają w stanie upadłości lub likwidacji
- dysponują przynajmniej 1 osobą, która będzie pełniła obowiązki opiekuna stażystów.

Projekt „Czas na staż” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego+, Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.06.00-Fundusze Europejskie dla edukacji, Działanie FESL.06.03-Kształcenie zawodowe. Będzie realizowany do sierpnia 2027 r. W związku z dużym zainteresowaniem miasto nie wyklucza starań o środki na jego kolejne edycje.

Wykaz kierunków kształcenia w szkołach technicznych i branżowych objętych projektem:
1. technik programista
2. technik informatyk
3. technik teleinformatyk
4. technik grafiki i poligrafii cyfrowej
5. technik fotografii i multimediów
6. technik ekonomista
7. technik rachunkowości
8. technik handlowiec
9. technik spedytor
10. technik logistyk
11. technik przemysłu mody
12. technik reklamy
13. technik stylista
14. technik usług fryzjerskich
15. technik aranżacji wnętrz
16. technik architektury krajobrazu
17. technik organizacji turystyki
18. technik hotelarstwa
19. hotelarz
20. technik żywienia i usług gastronomicznych
21. kucharz
22. kelner
23. technik budownictwa
24. technik inżynierii sanitarnej
25. monter sieci i instalacji sanitarnych
26. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
27. monter konstrukcji budowlanych
28. technik transportu drogowego
29. technik elektronik
30. technik elektryk
31. elektryk
32. technik mechanik
33. technik mechanik lotniczy
34. technik mechatronik
35. technik pojazdów samochodowych
36. kierowca mechanik
37. mechanik pojazdów samochodowych
38. technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
39. operator obrabiarek skrawających
40. technik geodeta
41. technik robotyk
42. drukarz offsetowy
43. technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa