Zwolnienia albo upadłość Huty Częstochowa?

Uczestnicy poniedziałkowego spotkania w sprawie trudnej sytuacji Huty ISD Częstochowa przyjęli stanowisko, w którym popierają wnioski władz Miasta Częstochowy kierowane m.in. do wicepremiera Janusza Piechocińskiego oraz liczą na szybkie działania i decyzje Rządu RP, które pomogą zniwelować skutki planowanej przez Zarząd ISD Polska redukcji zatrudnienia w tym jednym z największych zakładów pracy północnej części województwa śląskiego.

Spotkanie, na które zapraszali wspólnie prezydent Częstochowy, przewodniczący Rady Miasta oraz przewodniczący Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ Solidarność, odbyło się 20 maja w sali sesyjnej Urzędu Miasta. Uczestniczyli w nim - obok zarządu ISD Polska i ISD Huty Częstochowa oraz związkowców, m.in. częstochowscy parlamentarzyści, władze samorządowe miasta i powiatu,

przedstawiciele kierownictwa wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy, Operatora Agencji Rozwoju Przemysłu, reprezentanci środowiska akademickiego i organizacji pracodawców.

Stanowisko w sprawie aktualnej sytuacji, przyszłości i społecznych skutków restrukturyzacji zatrudnienia w ISD Hucie Częstochowa Sp. z o. o.
Sala sesyjna Urzędu Miasta Częstochowy - 20 maja 2013 r.

Sytuacja ISD Huty Częstochowa Sp. z o. o., jednego z największych zakładów pracy w naszym regionie, budzi uzasadnioną troskę i wymaga - naszym zdaniem - podjęcia szybkich decyzji i działań, które wpłyną korzystnie na rozwój gospodarczy oraz sytuację na lokalnym rynku pracy.

W związku z kryzysową sytuacją i stratami, jakie ISD Huta Częstochowa odnotowuje od kilku lat, w celu ich ograniczenia oraz poprawy efektywności, Zarząd ISD Huta Częstochowa planuje redukcję zatrudnienia o ok. 1500 osób, w drodze wypowiedzenia złożonego przez pracownika w ramach Programu Indywidualnych Odejść, przygotowanego przez Hutę.

Tak znaczne zmniejszenie zatrudnienia w Hucie pociągnie za sobą także zwolnienia w firmach kooperujących i zwiększy liczbę osób pozbawionych źródeł utrzymania. Sytuacja ta będzie dotkliwa nie tylko dla samej Częstochowy, ale także dla całego północnego subregionu województwa śląskiego.

W związku z tym deklarujemy wolę współdziałania w celu ograniczenia społeczno-ekonomicznych skutków restrukturyzacji częstochowskiej Huty i popieramy działania zmierzające do wdrożenia specjalnego programu wsparcia dla miasta i subregionu.
W ramach tych działań oczekujemy uwzględnienia wniosków skierowanych przez Prezydenta Miasta Częstochowy do Rządu RP, obejmujących:

1) powołanie Międzyresortowego Zespołu ds. Kompleksowej Aktywizacji Gospodarczej Regionu Częstochowskiego, który opracuje program mający na celu zapobieganie wzrostowi bezrobocia, a także zapewni źródła finansowania  tego programu;

2) wydanie pozytywnej decyzji w sprawie wniosku o rozszerzenie granic Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o tereny inwestycyjne w Częstochowie oraz rozważenie możliwości utworzenia filii Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec lub Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan na pohutnicznych terenach należących do spółki Operator Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.;

3) uwzględnienie zgłoszonego przez Miasto Częstochowa projektu kluczowego "Podniesienie konkurencyjności Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i jego potencjału gospodarczego poprzez poprawę spójności komunikacyjno-terytorialnej" związanego z połączeniem terenów inwestycyjnych subregionu z węzłami przyszłej autostrady A1 - w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020;

4) zapewnienie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji projektów systemowych w Priorytetach VI, VII, VIII; w tym zwiększenie wsparcia pomocy społecznej i rynku pracy poprzez uruchomienie dodatkowych dotacji dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych urzędów pracy w subregionie północnym województwa śląskiego;

5) uruchomienie specjalnej puli środków finansowych pozostających w dyspozycji Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości lub z innych źródeł w celu utworzenia specjalnego Funduszu Pożyczkowego w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. na rzecz tworzenia mikroprzedsiębiorstw;

6) przeznaczenie dla właściwych miejscowo powiatowych urzędów pracy specjalnych środków z Funduszu Pracy w latach 2013-2014, np. z rezerwy Marszałka Województwa Śląskiego i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Biorąc pod uwagę powagę sytuacji apelujemy do Rządu RP oraz wszystkich  instytucji publicznych oraz prywatnych o szybkie decyzje i działania ukierunkowane na ograniczenie negatywnych dla regionu skutków restrukturyzacji zatrudnienia w ISD – Hucie Częstochowa Sp. z o.o.

Prezentacja Prezydenta Miasta


cz.info.pl; źródło: Biuro Prasowe UM

{jcomments on}